PRIJAVA NA EVIDENCIJU NSZ TOKOM VANREDNOG STANJA

Vla­da Srbi­je donela je Ure­d­bu o rokovima u upravn­im pos­tupci­ma za vreme vanrednog stan­ja. Sle­di obave{tenje iz Nacionalne slu‘be za zapo{ljavanje.