MEDIJSKA ASOCIJACIJA UPUTILA VLADI PREDLOG MERA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLEDICA VANREDNOG STANJA U MEDIJIMA

Medi­js­ka i nov­inars­ka udru‘enja NUNS, NDNV, ANEM, Lokal Press, AOM i Aso­ci­jaci­ja medi­ja, u sarad­nji sa Sindikatom ”Neza­v­is­nost”, uputi­la je Vla­di Srbi­je pred­loge mera za ubla‘avanje neg­a­tivnih posled­i­ca vanrednog stan­ja u medijima.