ZZJZ: U OKRUGU REGISTROVANO 17 OBOLELIH OD COVID 19

U Pirot­skom okrugu reg­istrovano je 17 obolelih sa sred­nje te{kom i lak{om klini~kom slikom, pet lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva i 9 verovat­nih slu~ajeva infek­ci­je Covid19, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Svi oboleli i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca su u ku}noj izo­laciji, odmah po pojavi simp­toma ili infor­ma­ci­ji da su bili u kon­tak­tu sa obole­li­ma tele­fonom se obave{tavaju da sprovode strogu izo­laciju do pisanog re{enje san­i­tarne inspekci­je, navo­di se u saop{tenju. Pod epidemiolo{kim nad­zorom su 273 osobe u ku}noj izo­laciji koje su imale kon­takt sa obole­lima ili verovat­nim slu~ajevima. U saop{tenju se navo­di da je od 12. do 25. mar­ta u Okrugu pod zdravstveni nad­zor stavl­jeno 347 oso­ba koje su dop­uto­vale iz inos­transt­va i dato im je uput­st­vo da ostanu u ku}nom karan­ti­nu, sman­je soci­jalne kon­tak­te i prate svo­je zdravstveno stan­je. Akutel­na epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu ocen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali je pod kon­trolom zdravstvene slu‘be i svih rel­e­vant­nih insti­tu­ci­ja. Neophod­no je stro­go po{tovati sve mere i pre­poruke u nared­nom peri­o­du kako bi spre~ili {iren­je epi­demi­je u Okrugu, apelu­ju nadle‘ni. U Srbi­ji je danas do 15 ~aso­va reg­istrovano 528 potvr|enih slu~ajeva COVID 19.