SVETSKI DAN POZORIŠTA U USLOVIM PANEDEMIJE

Svet­s­ki dan pozori{ta 27. mart danas se obele‘ava u uslovi­ma pan­demi­je korana virusa {irom sve­ta. Prethod­nih god­i­na pre pred­sta­va ~ita­la se uni­verzal­na poru­ka slavnih pisaca i dra­matur­ga. Ovo­ga puta to je poru­ka [ahi­da Nadi­ma vode}eg pak­istan­skog dra­matur­ga i upravni­ka ~uvenog pozori{ta Ajo­ka. U ime Nar­o­dnog pozori{ta u Piro­tu poruku ~ita glumac Alek­san­dar Radulovi}.