STIGLE ZAŠTITNE MASKE U PIROTSKE APOTEKE

U Apotekarsku ustanovu Pirot danas je stigla odred­je­na koli~ina za{titnih mas­ki koja je odmah pu{tena u pro­da­ju. Pre­ma re~ima Sla|ane Zlatkovi}, direk­torke Apotekarske ustanove Pirot to nije tre­bo­vana koli~ina ve} cen­tral­i­zo­vana isporu­ka koju orga­nizu­ju Min­istarst­vo finan­si­ja i Privred­na komo­ra Srbije.