RUBRIKA ”POPIS”

TV Pirot nas­tavl­ja sa akci­jom pred­stavl­jan­ja iskus­ta­va Piro}anaca koji ‘ive {irom sve­ta, a koji se suo~avaju sa viru­som korone. Danas svo­je poruke na{im gledaoci­ma {alju Ana Veljkovi}, koja sa porod­i­com ‘ivi u Tor­inu, Dra­gan Coli} se javl­ja iz Omana, Igor Pan~i} {alje poruke iz Miluza u Fran­cuskoj, a Pre­drag And­jelkovi} nam se javl­ja iz Repub­like Srpske.