PRVA SUĐENJE PREKO SKAJPA U SRBIJI U DIMITROVGRADU

Osnovni sud u Dim­itro­v­gradu danas je prvoste­peno osu­dio tridesetosmogodi{njeg S.Z. iz Ni{a na tri godine zatvo­ra zbog kr{enja mera obavezne samoizo­lacije posle povrat­ka iz inos­transt­va. Okrivl­jeni se tereti za krivi~no delo: nepos­tu­pan­je po zdravstven­im propisi­ma u vreme epi­demi­je. Su|enje je obavl­jeno video linkom na relaciji Osnovni sud u Dim­itro­v­gradu — Pritvors­ka jedini­ca Pirot. Zbog vanrednog stan­ja okrivl­jeni se nalazi u pritvoru u Piro­tu, dok su sudi­ja, tui‘lac i pravni zas­tup­nik okrivl­jenog — advokat po slu‘benoj du‘nosti bili u sud­ni­ci Osnovnog suda u Dim­itro­v­gradu. Osu|eni ima pra­vo ‘albe. Min­istarst­vo pravde je dalo pre­poruku svim sudovi­ma u Srbi­ji da se su”|enja obavl­ja­ju putem Ska­j­pa u skladu sa mera­ma koje se pri­men­ju­ju tokom vanrednog stanja.