PRODUŽEN ROK ZA UPIS U VRTIĆE

Min­istarst­vo prosvete, nauke i tehnolo{kog razvo­ja sug­erisa­lo je svim pred{kolskim ustanova­ma u Srbi­ji da se rok za dostavl­jan­je elek­tron­skih pri­ja­va za upis dete­ta u vrti} produ‘i do 1.maja. Me|utim dopi­som koji je jutros sti­gao u PU ”^ika Jova Zmaj” rok za upis dece produ‘en je do 15.maja. PU ĆĆ”^ika Jova Zmaj” pri­h­vati­la je sug­esti­ju, vi{e detal­ja o upisu u nji­hovom saop{tenju.