APEL MINISTARSTVA PRIVREDE

Na adresu svih privred­nih sub­jeka­ta u Srbi­ji sti­gao je apel Min­istarst­va privrede da svi budu sol­i­darni u uslovi­ma vanrednog stan­ja kako bi se o~uvao ekonom­s­ki sis­tem na{e zemlje.