ZA TV PIROT — MIRNA MITIĆ IZ DOHE I RUŽICA PEJČIĆ IZ FILADELFIJE

Tele­viz­i­ja Pirot nas­tavl­ja da prenosi iskust­va Piro}anaca koji se susre}u sa viru­som korona {irom sve­ta. Danas za na{u tele­viz­iju gov­ore Mir­na Miti} iz Dohe i Ru‘ica Pej~i} iz Filadelfi­je. Veli­ki broj Piro}anaca se javio tako da }ete od sutra mo}i da vidite na na{em pro­gra­mu u mno­go ve}em bro­ju Piro}ance, koji ‘ive i rade u razli~itim kra­je­vi­ma sveta.