VASIĆ: PREDUZEĆA FUNKCIONIŠU, RADNJE SNABDEVENE

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} koji je i koman­dant Grad­skog {taba za vanredne situaci­je rekao je danas da grad funkcioni{e u skladu sa propisan­im mera­ma Vlade Srbi­je. Ka‘e da pre­ma infor­ma­ci­ja­ma koje ima Piro}anci po{tuju propisane mere.