PIROTSKI PRITVOR IZOLOVAN SISTEM, PRATI SE STANJE U CENTRU ZA MIGRANTE

Jedan od tri karan­ti­na u Srbi­ji za pritvor onih koji su prekr{ili mere izo­lacije je i pirot­s­ki pritvor. Zbog neko­liko pritvorenih koji ima­ju simp­tom res­pi­ra­torne infek­ci­je pritvor je sada izolo­van sistem.