BLAGAJNE JP KOMUNALAC NEĆE RADITI ZA VREME VANREDNOG STANJA

Bla­ga­j­na JP Komu­nalac ne}e radi­ti za vreme vanrednog stan­ja, obave{tavaju iz ovog javnog preduze}a. Koris­ni­ci obaveze mogu plati­ti elek­tron­skim putem ili na {alter­i­ma bana­ka i po{te.

AIK BANKA 105–30330-25

UNI CREDIT BANKA 170–30006584000-71

RAIFFEISEN BANKA 265–4310310000292-98

INTESA BANKA 160–352686-94

Koris­ni­ci obaveze mogu plati­ti i inkas­an­ti­ma koji }e do}i na nji­hovu ku}nu adresu. Za ovu uslugu potreb­no je poz­vati broj tele­fona 0800–100-102.