RUBRIKA ”POPIS”

TV Pirot pokrenu­la je novu rubriku u okviru koje }emo uklju~iti Piro}ance koji ‘ive {irom sve­ta i koji }e preneti svo­ja iskust­va vezana za pan­demi­ju koron­avirusa. Danas za TV Pirot svo­ja iskust­va prenose umet­ni­ca iz ^ika­ga Bojana Ili} i ko{arka{ki tren­er Oliv­er Kosti} iz Minhena.