REGISTROVANA 384 POZITIVNA SLUČAJA OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA

U Srbi­ji su do 15 sati reg­istrovana ukup­no 384 poz­i­tiv­na slu~aja obol­e­van­ja od virusa COVID 19. U odno­su na prethod­ni dan testi­rani su uzor­ci 245 oso­ba od kojih je 81 poz­i­ti­van i 164 neg­a­tiv­na na novi korona virus. Pre­ma re~ima dr Pre­dra­ga Kona, do 12 sati u Srbi­ji su hos­pi­tal­i­zo­vane 203 osobe, od toga su 24 na res­pi­ra­tori­ma. Danas se objavlju­je i broj poz­i­tivnih na COVID 19 po mes­ti­ma stanovan­ja u Srbi­ji. Kako je istak­la dr Kisi} Tepv~evi} do sada su u 21 gradu reg­istrovane osobe poz­i­tivne na korona virus. Najvi{e u Beogradu 158, Ni{u 40, Val­je­vu 38 , Novom Sadu 21, ^a~ku 13.… Pirot do danas nije me|u gradovi­ma gde su reg­istrovani poz­i­tivni na korona virus.