NOVE UREDBE VLADE O ROKOVIMA U SUDSKOM I UPRAVNOM POSTUPKU

Vla­da je donela nove Ure­dbe o rokovi­ma u sud­skim i upravn­im pos­tupci­ma. Ovi rokovi va‘e za vreme vanrednog stanja.