ZAHTEV GRADSKOG ŠTABA REPUBLIČKOM FONU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je, postupaju}i po uput­stvu MUP‑a, Sek­to­ra za vanredne situaci­je, priku­pio je podatke iz Slu‘be hitne pomo}i, Ambu­lante u Tijabari Doma zdravl­ja i Op{te bol­nice o potreb­n­im koli~inama za{titnih sred­sta­va, sred­sta­va za dez­in­fek­ci­ju i res­pi­ra­to­ra i dostavio Republi~kom fon­du za zdravstveno osig­u­ran­je. [tab o~ekuje da se tra‘ena sred­st­va i opre­ma brzo isporu~e kako bi zdravstveni rad­ni­ci u Piro­tu mogli da rade bezbedno.