UPIS DECE U VRTIĆE

Upis dece u Pred{kolsku ustanovu ^ika Jova Zmaj za rad­nu 2020/21. }e ove godine biti isklju~ivo elek­tron­skim putem e‑vrti}, na por­talu e‑Uprava, od 1. do 30. apri­la, obave{tavaju iz ove ustanove. U obave{tenju se za sva­ki od vrti}a navo­di broj slo­bod­nih mes­ta i vreme za upis. Sajt ustanove je www.pucikajovazmaj.rs. Mejl na koji }e roditelji slati dodat­nu doku­mentaci­ju na zahtev ustanove tokom upisa je vrticpirot@gmail.com.