REGISTROVAN JE JEDAN POTVRĐEN SLUČAJ VIRUSA KORONA NA PODRUČJU PIROTSKOG OKRUGA

Do sada je na podru~ju Pirot­skog okru­ga reg­istrovan jedan potvr|en slu~aj i 4 verovat­na slu~aja infek­ci­je virusa korona, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je. U posled­n­ja tri dana, 103 osobe koje su dop­uto­vale iz inos­transt­va nalaze se pod zdravstven­im nad­zorom i dato im je uput­st­vo da ostanu u kran­ti­nu, sman­je dru{tvene kon­take i prate svo­je zdravstveno stan­je. Pod epidemiolo{kim nad­zorom u ku}noj izo­laciji su ukup­no 254 osobe koje su imale kon­takt sa obole­li­ma. Iako se epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je kao sta­bil­na sa ten­den­ci­jom da pre|e u nesig­ur­nu, zdravstvene slu‘be prate razvoj ove situaci­je. Gra|ani se mole da po{tuju sve mere za suzbi­jan­je {iren­ja virusa korona.