RADI NARODNA KUHINJA U PIROTU

Nar­o­d­na kuhin­ja u Piro­tu radi nes­metano i pored vanrednog stan­ja. Pre­ma re~ima sekr­era­ta Crvenog krs­ta San­je Stankovi}, za koris­nike koji su mla|i od 65 god­i­na obro­ci se dele na dva punk­ta u gradu a osoba­ma koje su star­i­je od 65 god­i­na obro­ci se nose na ku}nu adresu. Danas su za ovakav na~in podele hrane anga‘ovali ~etiri volon­tera i dva vozila.