AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

Zavod za trasns­fuz­i­ju krvi iz Ni{a i Crveni krst Piro­ta danas su orga­ni­zo­vali jo{ jed­nu akci­ju dobro­voljnog davan­ja krvi. Pre­ma re~ima dr Dra­gana Virijevi}a iz Zavo­da u Ni{u, akci­ja je izve­de­na uz dodat­nu trija‘u dobro­voljnih davala­ca u skladu sa aktuel­nom situacijom.