ALEKSANDAR VUČIĆ NAJAVIO NOVE MERE

Na sinio}njoj kon­fer­en­ci­ji za nov­inare predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} najavio je novi prist­up u bor­bi za suzbi­jan­je korone virusa koji je dogov­oren posle kon­sultaci­ja sa stru~njacima iz Kine. Najavio je i pomo} poslo­davci­ma koji ne otpu{taju rad­nike tokom vanrednog stan­ja i da }e ispla­ta pen­z­i­ja biti redovna.