POMOĆ I STRUČNJACI IZ KINE STIGLI U SRBIJU

Svet nas­tavl­ja bor­bu pro­tiv virusa korona. Srbi­ji je stigla pomo} iz Kine. Sas­tanku kriznog {taba pris­ustvo­vali su i kine­s­ki lekari.