PČELARIMA OMOGUĆENO KRETANJE U POSEBNIM USLOVIMA VANREDNOG STANJA

Min­istar poljoprivrede Branislav Ned­i­movi} uva‘io je zahtev Saveza p~elarskih orga­ni­zaci­ja Srbi­je da se, zbog aktuel­nih rado­va u p~elinjaku, omogu}i p~elarima kre­tan­je u poseb­n­im uslovi­ma vanrednog stanja.