NSZ OBUSTAVILA RAD SA STRANKAMA

Nacional­na slu‘ba za zapo{ljavanje, posle obus­tavl­jan­ja rada sa stranka­ma zbog vanrednog stan­ja, s cil­jem kon­ti­nu­ite­ta rada donela je odluke o na~inu komu­nikaci­je sa strankama.