KOMPANIJA TIGAR TYRES ZAUSTAVLJA PROIZVODNJU NA DVE NEDELJE

Proizvod­n­ja kom­pani­je Tigar Tyres u Piro­tu i Babu{nici zaus­tavl­je­na je danas u 14 sati, uz min­i­mum neophod­nih aktivnos­ti koje se orga­nizu­ju u bezbed­nim uslovi­ma. Iz ove kom­pani­je saop{teno je da se u ovom iza­zovnom peri­o­du suo~avavaju sa sman­jen­jem porud‘bina i da pos­to­ji potre­ba za prilago|avanjem proizvod­nje. U kom­pani­ji se prate svi interni pro­tokoli s cijlem da osigu­ra bezbed­no zaus­tavl­jan­je proizvod­nje i za{tite svih zaposlenih u Piro­tu i Babu{nice. Tra­jan­je peki­da proizvod­nje bi}e raz­ma­tra­no u nared­nom peri­o­du u zav­is­nos­ti od situaci­je navo­di se u saop{tenju ove Kompanije.