KOL CENTAR U PIROTU RADI OD 8 DO 15 SATI

Kol cen­tar Gradske uprave Pirot do sada je imao blizu 500 pozi­va. Najve}i broj odno­sio se na pomo} u snab­de­van­ju star­i­jih i bolesnih sugra|ana. De‘urni odgo­vara­ju i na sva pitan­ja iz nadle‘nosti lokalne samouprave. Osta­la pitan­ja prosle|uju se nadle‘nim insti­tu­ci­ja­ma. [tab za vanredne situaci­je ima 170 volon­tera. U pripravnos­ti je 40, a dnevno je od [taba anga‘ovano dese­tak. Ostali ima­ju instruk­ci­je da sagleda­ju situaci­ju u svom naselju i da sami stupe u kon­takt s kom{ijama. iz [taba napom­in­ju da volon­teri ima­ju slu‘bene legit­i­maci­je i upo­zo­rava­ju gra|ane da nepoz­na­ti­ma ne daju novac za navod­no snab­de­van­je. [tab je u kon­tak­tu sa svim predsed­nici­ma seoskih mes­nih zajed­ni­ca i u svakod­nevnoj komu­nikaci­ji sa oni­ma iz udal­jenih sela vezano za snbde­venost osnovn­im ‘ivot­nim namir­ni­ca­ma. Pre­ma re~ima koor­di­na­to­ra [taba Srete­na Savo­va, predsed­ni­ci mes­nih zajed­ni­ca i svi aktivisti na terenu odli~no se snalaze i orga­nizu­ju ro|ake i pri­jatel­je svo­jih me{tana tako da se snab­de­van­je ured­no odvi­ja. Tele­foni kol cen­tra su 305 567 i 305 577. Radi od 8 do 15 sati.