IZMENA I DOPUNA MERA ZA VREME VANREDNOG STANJA U OBLASTI PREVOZA PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Izmene i dop­une Ure­dbe o mera­ma za vreme vanrednog stan­ja o zabrani i obavl­jan­je javnog pre­voza put­ni­ka u drum­skom saobra}aju stupile su na snagu, saop{teno je iz min­istarst­va gra|evinarstva, saobra”}aja i infra­struk­ture i za dr‘avnu upravu i lokalnu samoupravu.