DRUGA ŽRTVA KORONA VIRUSA U SRBIJI

U našoj zamlji je do 8 časo­va 22. mar­ta reg­istrovano ukup­no 188 potvrd­jenih sluča­je­va covid-19. U odno­su na prethod­ni dan testi­rani su uzor­ci 28 oso­ba od kojih je 17 poz­i­tivno a 11 neg­a­tivno na korona virus. Nažalost pre­minu­la je još jed­na oso­ba. Reč  je o baki od 92 godine koja je bila na res­pi­ra­toru na Infek­tivnoj klin­i­ci kako je saopš­tio Zlat­i­bor Lončar min­istar zdravl­ja Repub­like Srbi­je.