SAOPŠTENJE MINISTRA STEFANOVIĆA

Pot­predsed­nik Vlade Repub­like Srbi­je i min­istar unutrašn­jih poslo­va dr Nebo­jša Ste­fanović izjavio je danas da će u nared­nim dan­i­ma u svakoj opš­ti­ni biti formi­rani kol cen­tri namen­jeni star­i­ji­ma od 65 god­i­na koji­ma je potreb­na pomoć, a do nji­hovog uspostavl­jan­ja mogu poz­vati broj 192, preko koga će biti upućeni ka kol centri­ma ili volon­ter­skim služba­ma u svo­joj opštini.

„Po nalogu predsed­ni­ka Repub­like Srbi­je Alek­san­dra Vučića i Vlade Srbi­je, Min­istarst­vo unutrašn­jih poslo­va će u nared­nim dan­i­ma biti kon­takt tač­ka za sve ljude star­i­je od 65 god­i­na koji se nalaze u izo­laciji u svo­jim domaćin­stvi­ma, rekao je Stefanović.

Min­istar je objas­nio da će preko kol cen­tara, koji će biti formi­rani, najs­tar­i­ji sug­rađani jed­nim pozivom moći da dobi­ju volon­tere koji će im oti}ći u kupov­inu, a uslu­ga dostave namir­ni­ca biće besplatna.

„Mi ćemo, u sarad­nji sa drugim državn­im insti­tu­ci­ja­ma, vrlo brzo imati bro­jeve tele­fona kol cen­tara u svim opšti­na­ma u Srbi­ji, na koje će star­i­ji sug­rađani moći da se jave. Do trenut­ka dok to ne uspostavi­mo, molim vas da zovete sis­tem 192 preko koga ć}e vas pro­fe­sion­al­ci iz redo­va poli­ci­je uputi­ti ili na tele­fone kol cen­tara koji već pos­to­je u vašoj opš­ti­ni ili će vas upući­vati ka volon­ter­skim centri­ma koji će funkcionisati u poli­ci­jskim stani­ca­ma ili zgradama opš­tine“, naglasio je Stefanović.

Min­istar je star­i­je sug­rađane zamo­lio za str­pljen­je, jer se očeku­je veli­ki broj pozi­va, i istakao da će svi imati apso­lut­nu pažn­ju i da će se iza­ći u sus­ret svi­ma koji budu zvali.

Ste­fanović je poz­vao građane da budu oprezni i da ne naseda­ju na različite ponude pre­varana­ta koji žele da im uzmu novac.

„Niste u obavezi, niti bilo kome tre­ba da dajete novac zato š{to je otišao da vam kupi namir­nice i ostale potrepš­tine. Drža­va Srbi­ja ovo radi za svo­je najs­tar­i­je sug­rađane i nemo­jte, osim nov­ca koji ć}ete dati za ono što vam je kupljeno, pla}ćati za usluge donoš{enja hrane, leko­va ili bilo čega dru­gog. Volon­teri, pri­pad­ni­ci poli­ci­je, vatro­gasaci, lju­di iz Crvenog krs­ta i civilne zaštite i svih drugih koji se u ovo budu uključili biće vam pot­puno besplat­no na usluzi“, poručio je Stefanović.

Min­istar se zah­valio svim ljudi­ma koji su ponudili pomoć da, u ovim teškim vre­meni­ma, budu na usluzi najs­tar­i­jim sugrađanima.

FOTO TANJUG