PIROTSKI OKRUG OBUSTAVLJA RAD SA STRANKAMA

Pirot­s­ki okrug obus­tavl­ja rad sa stranka­ma putem nepostrednog kon­tak­ta za vreme tra­jan­ja vanrednog stan­ja. Stranke mogu komu­ni­ci­rati sa pis­ar­ni­com okru­ga i repub­ličkim inspekci­jskim sluba­ma putem elek­tronske pošte ili tele­fonom. Iz Pirot­skog okru­ga apelu­ju na sve građane da poš­tu­ju mere Vlade Repub­like Srbi­je i ostanu u svo­jim domovima. 

KONTAKT TELEFONI I MEJL ADRESE:

PISARNICA: tel. 010/311–263 e‑mail: pisarnicapirotski.okrug.gov.rs

SANITARNA INSPEKCIJA: tel. 010/311–062 e‑mail: vleposavagmail.com

VETERINARSKA INSPEKCIJA: tel. 010/313–299 e‑mail: vinspekcijagmail.com

EKOLO[ŠKA INSPEKCIJA: tel. 010/312–545 e‑mail: milan.steticekologija.gov.rs

ŠUMARSKA I LOVNA INSPEKCIJA: tel. 010/321–159 e‑mail: igor.ivanovicminpolj.gov.rs

TRŽIŠNA INSPEKCIJA: tel. 010/313–263 e‑mail: slobodan.todorovicmtt.gov.rs

TURISTIČKA INSPEKCIJA: tel. 010/311–263 e‑mail: ljubinka.milenkovicmtt.gov.rs

INSPEKCIJA RADA: tel. 010/313–462 i 313–463 | e‑mail: pirot.irminrzs.gov.rs