ZZJZ:U OKRUGU REGISTROVANA DVA VEROVATNA SLUČAJA INFEKCIJE KOVID19

U Pirot­skom okrugu reg­istrovana su dva verovat­na slu~aja infek­ci­je Kovid19, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

U saop{tenju se navo­di i da su 23 osobe u okrugu, koje su dop­uto­vale iz inos­transt­va, pod zdravstven­im nadzorom. 

U okrugu je 7 oso­ba u ku}noj izo­laciji pod epidemiolo{kim nad­zorom, ka‘e se u saop{tenju.

U Srbi­ji je do sada potvr|eno 135 slu~ajeva obol­je­van­ja od virusa korona. 

Od osam sati zatvoreni su svi grani~ni prelazi za drum­s­ki, ‘elezni~ki i re~ni saobra}aj. U 12 sati je pot­puno ukin­ut me|ugradski, auto­bus­ki i ‘elezni~ki saobra}aj, a ostavl­ja se mogu}nost za auto­mo­bil­s­ki saobra}aj.