ZZJZ: PREPORUKE ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA ZA KUĆNU IZLOQACIJU I MERE ZAŠTITE ZA OSOBE KOD SUMNJE NA INFEKCIJU VIRUSOM KORONA

- Ograni~iti sve aktivnos­ti kod ku}e

- Zaseb­na soba za sme{taj obolel­og lica

- Oso­ba dobrog zdravl­ja mo‘e da negu­je obole­lo lice

- Iz doma}instva privre­meno udalji­ti osobe koji nisu neophodne za negu

- Obus­tavi­ti posete doma}instvu u kome je lice izolovano

- Zabran­i­ti ulazak obolele osobe u druge zajednni~ke pros­tori­je i obezbe­di­ti da kupati­lo bude dobro prove­treni i dezinfikovano

- Oso­ba koja negu­je obolel­og tre­ba da koristi maske i rukav­ice za jed­nokrat­nu upotrebu

- Nakon svakog kon­tak­ta sa obolelom osobom prati ruke vodom i sapunom koris­ti­ti papir­nate ubruse i dez­in­fiko­vati ih

- Obolela oso­ba da sprovo­di higi­jenu dis­ajnih pute­va: papir­na­tim marami­ca­ma pri­likom kijan­ja i ka{ljanja koje odla‘er u kesu, koju tre­ba zaveza­ti pre

odla­gan­ja sa drugim otpadom

- Obolela oso­ba ne tre­ba da koristi zajedni~ko posu”|e i pri­bor sa drugim osoba­ma iz doma}instva

- Dez­in­fiko­vati povr{ine u sobi, toale­tu i kupatilu sa koji­ma obolela oso­ba dolazi u kon­takt razbla‘enim rastvorom varikine ( 1 deo varikine na 99 delo­va vode)

- Za pran­je ode}e, posteljine, pe{kira koris­tite uobi~ajeni deterd‘ent za ma{insko pran­je na 60–902 ste­peni.