VASIĆ: TIGAR TAJERS RAZMATRA MOGUĆNOST PREKIDA RADA NAREDNE NEDELJE

Jedan od tri karan­ti­na za one koji ne po{tuju mere samoizo­lacije je u Piro­tu odlukom Vlade Srbi­je. Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} u inter­vjuu za na{u tele­viz­iju ka‘e i da se raz­ma­tra mogu}nost preki­da rada u Kom­pani­ji Tigar Tyres.