SUSPENDOVANI SVI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI, OSIM ZA PACIJENTE SA HITNIM STANJEM

Zbog vanrednog stan­jham men­ja se na~in i re‘im rada zdravstvenh ustano­va u Piro­tu. Ambu­lan­ta u Tijabari rez­ervisana je za paci­jente koji ima­ju infek­ci­je dis­ajnih organa.

Svi ostali paci­jen­ti koji nisu infek­tivni javl­ja­ju se izabra­nom lekaru u abm­bu­lan­tana Pazar, Tigar i Bol­ni­ca bez prethodnog

zakazi­van­ja i po{tuju}i sve odluke oko ograni~avanja kre­tan­ja. Ambu­lante rade od 7 do 18 sati. Terenske ambu­lante rade po starom ras­pore­du.

Hit­na slu‘ba radi 24 sata. Sus­pendu­ju se svi rani­je zakazani specijalisti~ki pre­gle­di.

Iz Doma zdravl­ja se na specijalisti~ke pre­glede upu}uju samo akut­na-hit­na stan­ja. U Bol­nicu je dozvol­jen ulazak paci­jen­ti­ma samo sa takvim uputi­ma.

Kada se zavr{i vanred­no stan­je, rani­je zakazani pre­gle­di ne va‘e a paci­jent mora da ponovi pro­ce­du­ru za zakazi­van­je specijalisti~kih pre­gle­da.

Va‘nost rani­je propisanih recepa­ta produ‘ava se za tri mese­ca. To se u ovom trenutku u Srbi­ji iz tehni~kih razlo­ga jo{ uvek ne real­izu­je.