SAHRANE UZ PREVENTIVNE MERE

JP Komu­nalac je, zbog vanrednog stan­ja, done­lo je pre­ven­tivne mere pri­likom obavl­jan­ja sahrana. 

Sale za keter­ing se ne}e izda­vati, upotre­ba kapela je ograni~ena na 15 min­u­ta pre ~ina sahrane, kapela je otvore­na samo za sme{taj poko­jni­ka a unutra mogu biti prisut­na najvi{e 4 ~lana porodice. 

Osoba­ma u povor­ci preporu~uje se da dr‘e bezbed­no odsto­jan­je jed­ni od drugih i da izbe­gava­ju ruko­van­je i ljubljen­je.