PREDUZEĆE NAIS TEKSTIL POČELO PROIZVODNJU ZAŠTITNIH MASKI

Mno­gi humani Piro}anci uklju~ili su se samostal­no u proizvod­nju za{titnih mas­ki. Osim poje­d­i­naca, sa proizvod­njom mas­ki po~elo je i pirot­sko preduze}e Nais tekstil.