PIROĆANAC DIMITRIJE ĐORĐEVIĆ ŠAMPION KANADE U ODBOJCI

Piro”}ćanac Dim­itri­je Đ\or|đevi}ć osvo­jio je sa ekipom svog uni­verzite­ta Kapi­lano Blues iz Vanku­vera tit­u­lu stu­dentskog prva­ka Kanade u odbojci. 

Nje­go­va ekipa je najpre bila prvak Kon­fer­en­ci­je Bri­tan­s­ka Kolumbi­ja a onda su na zavr{šnom turniru osam najboljih ekipa u Kana­di u finalu savladali Ham­ber sa 3 : 0, u setovi­ma i posle 15 god­i­na osvo­jili laskavu tit­u­lu u toj konkuren­ci­ji. Đ

\or|đevi}ć je stu­dent prve godine i kao jedan od najmla|đih u ekipi imao je zapa‘ženu minutaž‘u.

Podse}ćamo da je Dim­itri­je \Đor|đevi}ć u Srbi­ji igrao za OK Pirot, novosad­sku Vojvod­inu i OK Niš{ a onda pro{šle godine otiš{ao na studi­je u Kanadu.