OPALA PRODAJA NA ZELENOJ PIJACI, RADNO VREME PO USTALJENOM REŽIMU

Zele­na pija­ca do dal­jeg }e radi­ti po ustal­jenom re‘imu: rad­nim dan­i­ma od 7 do 16 sati, a sub­otom od 6 do 16 sati. Objekat za pro­da­ju sira je dez­in­fiko­van i zape~a}en i ne}e biti mogu”}a pro­da­ja sira tokom vanrednog stan­ja. Star­i­ji od 65 god­i­na u obavezi su da se pridr‘avaju odluke Vlade o zabrani kre­tan­je te ne}e mo}i da pro­da­ju i kupu­ju na pijaci. Rob­na pija­ca radu od 7 do 15 sati. Rad buvl­je pijace je stro­go zabran­jen, saop{teno je iz Grad­skog {taba za vanredne situaci­je.