FOND ZA POLJOPRIVREDU ODLAŽE RASPISIVANJE KONKURSA

Grad­s­ki Fond za poljoprivr­du odla‘e raspi­si­van­je konkur­sa za sub­ven­ci­je u poljoprivre­di za ovu godinu. 

Osnovni pre­duslovi za raspi­si­van­je konkur­sa su ispun­jeni i konkurs }e biti raspisan ~im se steknu uslovi za rad sa stranka­ma, navo­di se u saop{tenju.

Ova pra­va ostvariva}e se kao i prethod­nih god­i­na i va‘i}e svi ra~uni od 1. decem­bra 2019. i svi ra~uni iz ove godine dok ima sredstava. 

Iznos sred­sta­va su na nivou pro{logodi{njih. Sub­ven­ci­ja za ve{ta~ko ose­men­ja­van­je gove­da od po 2.000 dinara po grlu bi}e ispla}ena ~im se steknu uslovi za rad sa stranka­ma, a konkur­som }e biti pre­cizira­no za koji peri­od }e se pod­nosi­ti zahte­vi, ka‘e se u saop{tenju.