REGIONALNA DEPONIIJA DEZINFIKUJE KAMIONE NA ULAZU I IZLAZU SA DEPONIJE

Od uvo|enja vanrednog stan­ja u Repub­li­ci Srbi­ji na Region­al­noj deponi­ji Pirot orga­nizu­je se dez­in­fek­ci­ja svih vozi­la koja ulaze i napu{taju Deponiju.