PRVA SEDNICA NOVOG SAZIVA SSS PIROTSKOG OKRUGA

Prva sed­ni­ca novog sazi­va Saveza samostalnog sindika­ta Pirot­skog okru­ga odr‘ana je 17.marta. Pre­ma re~ima predsed­ni­ka Saveza, Jovana Miijalkovi}a, glav­na ta~ka dnevnog reda bila je rad u uslovi­ma vanrednog stan­ja u dr‘avi i zakazi­van­je Soci­jal­no ekonom­skog Saveta.