JUTROS NA TEREN IZAŠLI PRVI VOLONTERI GRADSKOG ŠTABA

Prva akci­ja volon­tera Grad­skog {taba za vanredne situaci­je po~ela je jutros. Prva gru­pa od dese­tak volon­tera dobi­la je za{titnu opre­mu i prve radne zadatke. Kol cen­tar Gradske uprave Pirot radi svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Svakog dana posle 15 sati bi}e trija‘a pozi­va i odre|ivanje pri­or­ite­ta. Dan kas­ni­je volon­teri }e dostavl­jati pomo}. Bro­je­vi Kol cen­tra su 305–567 i 305–577.