VANREDNA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA I USVAJANJE MERA ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA VIRUSA

Na dana{njoj vanred­noj sed­ni­ci Okruž‘nog š{taba za vanredne situaci­je Pirot­skog upravnog okru­ga anal­izira­no je stan­je u okrugu usled progla{enja vanrednog stan­ja u Srbi­ji. Kon­sta­to­vano je da je trenut­na epidemiolo{ška situaci­ja na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu uzimaju}ći u obzir situaci­ju u Repub­li­ci Srbi­ji. Pod kon­trolom je zdravstvene slu‘žbe i ostal­ih rel­e­vant­nih sub­jeka­ta. Svi {štabovi za vanredne siutaci­je na ter­i­tori­ji okru­ga pre­duz­i­ma­ju sve potreb­ne mere sa cil­jem spreč~avanja š{irenja virusa. Save­tu­ju da lokalne samouprave done­su naredbe o aktivi­ran­ju svih sub­jeka­ta od posebnog zna~čaja za za{štitu i spasa­van­je, da Kome­sar­i­jat za izbeglice pre­duzme sve mere u cilju kon­t­role epidemiol{oške situaci­je kod migrana­ta uključ~uju}ći i da svi novoprido{šli migranti budu izolo­vani 14 dana. Tako|e, mole se gra|ani da budu koop­er­a­tivni u sprovo|enju nalož‘enih mera.