U PIROTSKOM OKRUGU NEMA REGISTROVANIH SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

U Pirot­skom okrugu nema reg­istrovanih slu~ajeva infek­ci­je virusa korona saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Pre­ma re~ima epi­demi­olo­ga ove zdravstvene ustanove, dr Rad­mile Zec, do danas su se tele­fonom jav­ile 54 osobe koje su dop­uto­vale iz inos­transt­va sa re{enjem grani~nog san­i­tarnog inspek­to­ra svi su pod zdravstven­im nad­zorom i dobili su uput­st­va da ostanu u ku}nom karan­ti­nu, sman­je soci­jalne kon­tak­te i prate svo­je zdravstveno stan­je. U saop{tenju se navo­di da su pod epidemiolo{kim nad­zorom dve osobe iz kon­tak­ta potvr|enih u ku}noj izolaciji.