ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BELA PALANKA USVOJIO MERE VLADE SRBIJE

Na sed­ni­ci [taba za vanredne situaci­je op{tine Bela Palan­ka usvo­jene su i mere o ograni~enju kre­tan­ja koje je uvela Vla­da Srbi­je, odnose se na gra|ane starosti preko 65 god­i­na i poli­ci­js­ki ~as. Formi­rana je i poseb­na ambu­lan­ta za paci­jente sa povi{enom telesnom tem­per­atur­om i res­pi­ra­torn­im tegob­a­ma u pros­tori­ji nekada{nje zgrade med­i­cine rada, sa ula­zom iz kru­ga Doma zdravl­ja sa zapadne strane. Po‘eljno je da paci­jen­ti pre dolas­ka kon­ak­ti­ra­ju de‘urnog lekara pozivom na bro­jeve 018/853–087 и 018/855–300. Rad­no vreme ambu­lante je od 7 do 19 sati. Odlo‘eni su svi pre­gle­di koji nisu neophod­ni. Izme|u osta­log, ugos­titeljs­ki, mal­o­pro­da­jni i objek­ti za igre na sre}u, apoteke, poslasti~arnice radi}e od 7 do 18 ~aso­va. Vet­eri­narske ambu­lante radi}e samo zbog hit­nih inter­ven­ci­ja. Sahrane }e biti orga­ni­zo­vane u pris­ustvu {to man­jeg bro­ja lica, bez kori{}enja sale pri­likom sahrane.