OD SUTRA NEĆE RADITI SVI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U PIROTU

Od sutra se u pot­punos­ti zabran­ju­je rad svih ugos­titeljskih i objek­ta za zabavu i igru, za igre na sre}u, kozmeti~kim i friz­er­skim saloni­ma na ter­i­tori­ji Piro­ta odlu­ka je Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. U saop{tenju se navo­di da ugos­titeljs­ki objek­ti koji su reg­istrovani za dostavu hrane na ku}ćnu adresu, mogu obavl­jati nave­de­nu ugos­titeljsku uslugu. Nared­ba, koju pot­pisu­je koman­dant Grad­skog {taba i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}, done­ta je na pred­log Zavo­da za javno zdravl­je i Udru‘ženja za ugos­titeljst­vo i tur­izam pri Privred­noj komori Pirot.