OBUKA VOLONTERA ZA POMOĆ NAJSTARIJIM UGROŽENIM PIROĆANCIMA

Kol cen­tar u Grad­skoj upravi Pirot po~eo je da radi danas. Bro­je­vi tele­fona su 305–567 i 305–577 i radi od 8 do 15 sati. Otvoren je za star­i­je koji­ma je potreb­na pomo} u dostavl­jan­ju namir­ni­ca i leko­va. Nji­ma }e poma­gati volon­teri koji su danas imali obuku.