NOVE MERE VLADE ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA VIRUSA

Predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} i pre­mi­jer­ka Ana Brn­abi} objav­ili su nove mere za suzbi­jan­je {iren­ja virusa.