NASTAVA NA DALJINU U TV/INTERNET UČIONICI

U~enici osnovnih {kola u Srbi­ji od ju~e nas­tavu prate iz svo­jih domo­va. Srednjo{kloci nas­tavl­ja­ju obra­zo­van­je na isti na~in od ponedelj­ka. Fakul­teti su uveli onla­jn pre­da­van­ja. Evo kako su se, za onla­jn nas­tavu, orga­ni­zo­vali u najmla|oj pirot­skoj osnovnoj {koli ”Du{an Radovi}”.